Pompy ciepła, fotowoltaika, rekuperacja, klimatyzacja - A1 Energies Energia odnawialna dla Twojego domu - A1Energies

Baza wiedzy:

Panele fotowoltaiczne

Oferta:

Mój prąd

"Cel programu

 

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

Budżet

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

 

Beneficjenci

 

 • Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo

  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

Forma dofinansowania

 

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

 

Termin i składanie wniosków

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Złóż wniosek tutaj!

 

Załączniki do wniosku

 

 1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;

 2. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - jeśli dotyczy

 3. charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;

 4. protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;

 5. faktura lub równorzędny dokument księgowy;

 6. potwierdzenie dokonania płatności;

 7. karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;

 8. oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy

 9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;

 10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie - jeśli dotyczy;

 11. oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym - jeśli dotyczy;

 12. inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

 

Program i regulamin

 

 

Wzory oświadczeń

 

 

Wzór wniosku o przypisanie złożonego wniosku do nowego konta użytkownika GWD

 

 

Obowiązki informacyjne Beneficjenta (po uzyskaniu dotacji w PP Moje ciepło)

 

 

Pełnomocnictwo

 

 

Instrukcje

 

 

Przydatne linki

Oficjalna strona: sprawdź

Pytania i odpowiedzi: sprawdź

O programie: sprawdź

Złóż wniosek online: złóż wniosek

Źródłem informacji jest strona https://mojecieplo.gov.pl/ , zapraszamy na oficjalną stronę w celu uzyskania większej ilości informacji https://mojecieplo.gov.pl/#about-program, bądź skontaktuj się z naszym konsultantem.

 

Informacje przedstawione na stronie pochodzą ze źródła: https://mojecieplo.gov.pl/