Pompy ciepła, fotowoltaika, rekuperacja, klimatyzacja - A1 Energies Energia odnawialna dla Twojego domu - A1Energies

Forma wsparcia: 

 

 • dotacja

 

Wnioskodawca: 

 

 • Gmina

 • Powiat

 • Związek międzygminny

 • Związek metropolitalny w województwie śląskim

Okres realizacji przedsięwzięcia

 

 • Do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

 • Do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

Zakres programu

 

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

 • Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne

 • Termomodernizacji

 • Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej

 • Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE

 • Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Źródłem informacji jest strona https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/ , zapraszamy na oficjalną stronę w celu uzyskania większej ilości informacji, bądź skontaktuj się z naszym konsultantem.

Ile?

Na co?

Dla kogo?

Program Stop smog - a1 energies
Program Stop smog - a1 energies
Program Stop smog - a1 energies

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

Program Stop smog - zapytaj nas!

Program Stop smog - a1 energies

Cel programu

 

Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Szczegóły projektu

 

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiatzwiązek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

W związku z przyjęciem wzoru porozumienia dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych z dniem 3 listopada 2021 r. zmienione zostało ogłoszenie i regulamin naboru programu „Stop Smog” w zakresie dotyczącym wniosków związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych, a także uaktualniono wzór wniosku dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych oraz zamieszczono wzór porozumienia dla ww. wnioskodawców. Obecnie obowiązujące dokumenty – ogłoszenie o naborze, regulamin naboru wniosków a także dokumenty dla związków i powiatów – znajdują się poniżej.

Tym samym NFOŚiGW kontynuuje współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Od 31 marca 2021 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”

Program „Stop Smog” dla gmin i ich mieszkańców

Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70% kosztów realizacji porozumienia.

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Baza wiedzy:

Oferta:

Panele fotowoltaiczne